Kubota U55-4 kaivinkoneen vuokrausehdot, päivitetty 28.1.2022

Vuokrasopimuksessa Vuokralleantaja ja Vuokralleottaja yksilöivät kirjallisesti, mitä Kalustoa (kaivinkone, tarvikkeet, lisälaitteet) vuokraus koskee.

Mikäli ei erikseen kirjallisesti sovita, vuokraukseen ei sisälly:
• koneiden käyttöenergia,
• voiteluaineet,
• päivittäinen huolto,
• muottiöljy tai
• käyttöhenkilökunnan hankkiminen.

Vuokrasopimuksessa sovitaan Kaluston käyttökohde. Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää Kalustoa muualle.
Kalustoa ei saa viedä maasta ilman Vuokralleantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa Kalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta.

Vuokrasopimus koskee Kaluston normaalia yksivuorokäyttöä eli max 8 tunnin pituisia työpäiviä. Tätä laajemmasta käytöstä on sovittava erikseen.

Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa siitä päivästä, jolloin Kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa Vuokralleantajan varastosta tai jolloin se sopimuksen mukaan lähetetään Vuokralleottajalle.

Vuokra-aika päättyy sinä päivänä, jolloin Kalusto palautetaan kaikkine vuokrattuine lisälaitteineen Vuokralleantajalle. Luovutuspaikasta ja palutuskuljetuksesta on sovittava ennen vuokrauksen alkamista kirjallisesti täyttämällä erillinen vuokrasopimus.

Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät.

Vuokra-ajaksi ei lueta tuotteen palautuspäivää, jos tuote palautuu kaikilta osin vuokralleantajalle palautuspäivänä ennen kello 08:00 tai asiakas on tilannut vuokralleantajalta noutokyydin ennen kello 08:00. Tällöin vuokra-aika voidaan päättää edelliselle maksulliselle päivälle.

Vuokra

Jollei Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välillä ole muuta sovittu, vuokra määräytyy Vuokralleantajan hinnaston mukaan. Listahinnoista voidaan neuvotella pitemmissä vuokrasuhteissa.

Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan vuokraa koko vuokra-ajalta (määritelty yllä). Lisäksi Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan mahdollisista ylimääräisistä työvuoroista lisäkorvauksen.

Vuokralleantaja pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin ja mahdollisiin painovirheisiin.

Vakuutus

Ellei vuokralleottajalla ole omaa vuokrakaluston kattavaa vakuutusta, vuokriin lisätään vakuutusmaksu. Vakuutusmaksun hinta on 5% tuotteen vuokrasta.

Mikäli vuokralleottajalla on oma vakuutus, hänen tulee toimittaa vakuutustodistus vuokrasuhteen alussa.

Työkonekaskossa sovelletaan A-vakuutuksen vakuutusehtoja.

Työkonevahingon sattuessa vuokralleottajan omavastuu on 1240 euroa. Mikäli vakuutus ei korvaa asiakkaalla aiheutunutta vahinkoa, on asiakas
velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisenä.

Toimitusehdot

Kalusto eli kaivinkone ja mahdolliset lisälaitteet luovutetaan Vuokralleottajalle Vuokranantajan varastolla tai mikäli niin sovittu, Vuokranantaja toimittaa Kaluston sovittuun paikkaan. Kuljetus on aina Vuokralleottajan vastuulla.

Vuokralleottaja on velvollinen Kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan Kaluston määrän, laadun ja kunnon. Mikäli Vuokralleottajan mielestä on jotain huomautettavaa, Vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus Vuokralleantajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin Vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen.

Kaluston palauttaminen

Vuokralleottajan tulee palauttaa Kalusto Vuokralleantajalle sovitun vuokra-ajan päättyessä puhdistettuna ja samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan paikkaan, josta vuokraus on tapahtunut.

Vuokralleottaja vastaa tuotteiden kuormaamisesta ja palautuksesta.
Vuokralleantaja ei vastaa lastaamiseen, kuorman sidontaan tai kuorman purkuun liittyvistä riskeistä.
Jos vuokralleottaja niin haluaa, vuokralleantaja voi auttaa esimerkiksi työkoneella kuormaamisessa tai kuorman purussa, mutta tällöinkin
vastuu on yksin vuokralleottajalla.

Kaluston käyttö, ylläpito ja huolto

Vuokralleottajan tulee tutustua Kaluston turva- ja käyttöohjeisiin ja noudattaa niitä. Vuokralleantaja antaa tarvittaessa Kaluston käytön opastuksen.

Vuokralleottajan tulee käyttää Kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön ja sille tarkoitetuissa olosuhteissa.

Vuokralleottajan tulee noudattaa Kaluston käyttöohjeita sekä puhdistaa Kalusto käytön jälkeen.

Vuokralleottaja vastaa Kaluston asianmukaisesta hoidosta, ja sen tulee antaa Kaluston ylläpito päteville henkilöille.

Vuokralleottaja vastaa vuokrausaikana Kaluston huollosta ja kaikista siihen liittyvistä kustannuksista.

Vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa Kalustoa eikä tehdä siihen muutoksia ilman Vuokralleantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Vuokralleottaja on velvollinen huolehtimaan työturvallisuus- ym. määräysten mukaisten työmaatarkastusten suorittamisesta.

Vuokralleottajan tulee valvoa Kalustolle mahdollisesti aiheutuvia tuuli-, lumi- ja vesikuorman aiheuttamia rasituksia ja ryhtyä viipymättä tilanteen vaatimiin tarpeellisiin toimenpiteisiin omalla kustannuksellaan.

Vuokrauksen yhteydessä sovitut erilaisten vuokratilojen lämpötilat ovat ohjeellisia ja niihin vaikuttavat ulkoiset sääolosuhteet. Vuokralleottaja määrittää lämmön tarpeen. Mikäli luonnonolosuhteista johtuvaa lisälämpöä tarvitaan, vastaa siitä Vuokralleottaja.

Vuokralleottajan edellä kuvatut velvollisuudet ovat voimassa koko vuokra-ajan, myös asennus- ja purkuaikana.

Sähköinen asiakasrekisteri

Asiakkaan tiedot tallennetaan sähköiseen asiakasrekisteriimme laskutusta ja yhteydenpitoa varten.
Vuokrasopimus tallennetaan paperiseen tai sähköiseen arkistoon.
Vuokralleantajalla on mahdollisuus tarkastaa asiakkaan luottotiedot.
Asiakkaalla on oikeus pyytää tiedot vuokralleantajalta kaikista asiakasta koskevista tallennetuista tiedoista.
Tiedot poistetaan rekisteristämme heti, kun niiden säilyttämiselle ei ole lainmukaista perustetta.

Laskuttaminen

Vuokralleottaja on vastuussa siitä, että ilmoitetut laskutustiedot on ilmoitettu vuokralleantajalle oikein. Virhetilanteista aiheutunut haitta ja aiheutuneet kulut vuokralleantaja veloittaa asiakkaalta.

Vuokralleantaja perii vuokralaskujen yhteydessä kulloinkin voimassa olevat käsittely- ja laskutuskulut.

Jos maksu viivästyy, peritään viivästyskorkona kuluttajalta korkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko ja yrityksiltä/elinkeinonharjoittajilta 16 % viivästyskorko. Viivästyskoron lisäksi vuokralleantajalla on oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

Mikäli vuokralleottaja laiminlyö kaluston palautusvelvollisuutensa on vuokralleantajalla oikeus periä kaluston
etsintä- ja noutokustannukset täysimääräisenä.

Laiminlyönnit

Vuokralleottajan laiminlyödessä vuokratuotteen hoidon, huollon tai ylläpidon, on vuokralleantaja oikeutettu veloittamaan koko vuokrasuhteen ajalta korotettua vuokraa. Tällaisia laiminlyöntejä ovat mm. rasvauksen laiminlyönti, moottoriöljyn lisäyksen ja määrän seurannan laiminlyönti, jäähdytysnesteen lisäyksen ja määrän seurannan laiminlyönti tai mikä vain vastaava vuokratuotteeseen kohdistunut laiminlyönti, joka kuluttaa vuokratuotetta normaalia enemmän tai aiheuttaa jotain muuta haittaa vuokratuotteelle. Vuokran korotus on aina vähintään 20% kunkin
voimassa olevan hinnaston mukaisesta vuokrahinnasta.

Vuokralleottajan vastuu

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen, kadonneen tai muuten palauttamatta jääneen Kaluston sen uushankinta-
arvoon. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan Vuokralleantajalle myös Kalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä sekä puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset.

Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö palauttaa Kaluston Vuokralleantajalle puhdistettuna ja siinä kunnossa kuin se oli Vuokralleantajan luovuttaessa sen Vuokralleottajan käyttöön, Vuokralleantajalla on oikeus periä Vuokralleottajalta Kaluston puhdistus- ja kunnostuskulut (mukaan lukien käyttömateriaalin ja kulutusosien materiaalikustannukset). Kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista vastaa kuitenkin Vuokralleantaja.

Vuokralleottaja vastaa yksin vahingoista ja kustannuksista, joita mahdollisesti aiheutuu hänelle tai kolmannelle osapuolelle Vuokralleottajan itsensä tai kolmannen osapuolen suorittamasta Kaluston käytöstä, asennuksesta tai asennuspaikasta, eikä Vuokralleantaja ole niistä vastuussa.
Mikäli Vuokralleottaja ei pysty täyttämään osaltaan sopimuksen ehtoja, Vuokralleottaja vastaa siitä Vuokralleantajalle aiheutuneista vahingoista, ja Vuokralleantajalla on oikeus laskuttaa Vuokralleottajaa kaikista Vuokralleantajalle syntyneistä kustannuksista, niin välittömistä kuin välillisistäkin vahingoista.

Vuokralleottajan tulee huolehtia mahdollisuuksien mukaan siitä, ettei poikkeuksellisista luonnonvoimista aiheudu vahinkoa Kalustolle.

Vuokranantajan vastuu vahinkotilanteissa

Vuokralleantaja vastaa Vuokralleottajalle syntyneistä välittömistä vahingoista, jotka ovat syntyneet Vuokralleantajan vastuulle kuuluvasta

• Kaluston toimituksen viivästymisestä tai toimittamatta jäämisestä
• Kaluston rikkoutumisesta

Vuokralleottajan tulee osoittaa aiheutunut välitön vahinko ja vahingon määrä.

Mutta Vuokralleantaja ei vastaa mistään Vuokralleottajalle syntyneistä välillisistä vahingoista, kuten muille maksetuista vahingonkorvauksista tai sopimussakoista taikka muulle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta. Vuokralleantaja ei vastaa siitä, soveltuuko Kalusto Vuokralleottajan aikomaan käyttötarkoitukseen.

Vuokralleantajan vastuu on rajoitettu korkeintaan määrään, joka vastaa sovittua Kaluston vuokraa, lukuun ottamatta jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeäksi katsottavalla huolimattomuudella.

Vuokralleantaja ei vastaa poikkeuksellisten luonnonvoimien, kuten myrskyn (tuuli, jonka keskinopeus on vähintään 21 metriä sekunnissa), tulvan, rankkasateen tai salaman aiheuttamista vahingoista Kalustolle.

Sopimusrikkomus

Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo sopimuksen ehtoja, Vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa sopimus ja ottaa Kalusto takaisin haltuunsa Vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus Vuokralleantajalla on, jos Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan sopimuksen purkamisesta Vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingon.

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta pidättyä maksamasta vuokraa, vaikka se katsoisi, että sillä on jokin saatava Vuokralleantajalta.

Mikäli Vuokralleottaja vaatii Vuokralleantajalta selvästi perusteetta korvauksia sopimuksen perusteella, on Vuokralleottaja vastuussa aiheettomasta selvitystyöstä Vuokralleantajalle aiheutuneista kustannuksista.

Force Majeure

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liike-
kannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen.

Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta.

Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan Vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa, ja Vuokralleantajalla on myös oikeus purkaa sopimus.

Sopimusta koskevat riidat

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla.

Vuokralleottajan ollessa elinkeinonharjoittaja vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa tai osapuolten niin halutessa ns. välimiesmenettelyä käyttäen.

Vuokralleottajan ollessa yksityishenkilö riidat ratkaistaan kuluttajavalituslautakunnassa tai Oulun käräjäoikeudessa.

Mikäli vuokralleottaja ei maksa vuokria määräaikana, lasketaan yliajalta korkolain mukainen viivästyskorko. Jos vuokralleottajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, sopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokranmaksamisesta.